FE 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma ve Geliştirme Projeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 410
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; bilim ve araştırmaya ilişkin temel kavramları incelenmesi, araştırma konusu seçimi, araştırma türleri ve araştırma yöntemlerinin değerlendirilmesi, bilimsel araştırmanın basamaklarını test edilmesi, veri toplama, verileri analiz ederek rapor yazımı ve sunumu
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilecek
  • Bilimsel araştırma türlerini değerlendirebilecek
  • Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilecek
  • Bilimsel verileri değerlendirebilecek
  • Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri açıklayabilecek
  • Bilimsel rapor yazabilecek
  • Bilimsel sunum yapabilecek
Tanımı Bilimsel kavramları algılamak, araştırma konusu seçebilmek, araştırma türlerine göre değerlendirme yapabilmek, veri toplamak ve verileri analiz etmek, verilere dayalı rapor yazabilmek ve analiz sonuçlarını sunabilmek

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi kaynakları, Bilgiye ulaşma yolları, Bilimin amaçları Ön okuma
2 Bilimsel araştırmaya giriş Ön okuma
3 Bilimsel yöntemler ver bilimsel araştırma türleri ve yöntemleri Ön okuma
4 Literatür taraması teknikleri Ön okuma
5 Bilimsel veri tabanlarının incelenmesi Ön okuma
6 Veri kaynakları ve veri toplanması, veri analizi Ön okuma
7 Sonuç, tartışma, ve önerilerin yazımı Ön okuma
8 Rapor, makale, proje yazım teknikleri Ön okuma
9 Rapor, makale, proje yazım teknikleri Ön okuma
10 Sunum teknikleri Ön okuma
11 Bilimsel çalışmalarda etik Ön okuma
12 Örnek çalışmaların incelenmesi Ön okuma
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavına hazırlık

 

Dersin Kitabı Lory Mitchell Wintage, 2014. Project Management for Research and Development, Auerbach Publications, Boca Raton, FL
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
26
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest