ME 251 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Termodinamiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 251
Güz/Bahar
3
1
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı termodinamik ilkelerine dayalı mühendislik dersleri alacak öğrenciler için termodinamiğin temel kavramlarını ve terminolojisini, enerjinin formlarını, sistemlerinin analizini, kütlenin korunumu uygulamalarını, termodinamigin yasalarını ve sistem analizlerini vererek öğrencilere termodinamik temeli kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamigin terim ve kavramlarıyla termodinamigin temel yasaları olan birinci ve ikinci yasalarını tanımlayabilme
  • Isı transferi ve iş kavramlarını içeren enerji formlarını kavrayarak sürekli ve zamana bağlı sistem uygulamalarını çözebilme
  • Tersinmezlik, kullanılabilirlik ve verim kavramlarıyla ilgili yöntemleri sistem analizlerinde kullanabilme
  • Tablo, denklem ve grafikleri kullanarak sistemlerdeki termodinamik özellileri hesaplayabilme
  • Güç ve soğutma çevrimleri için performans parametrelerini hesaplayabileceklerdir
Tanımı Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler, temel termodinamik çevrimleri, sistem uygulamaları, entropi ve ekserji.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıcaklık, sıcaklık ölçekleri, basınç ve mutlak ve gage basıncı, termodinamiğin temel ilkeleri, temel kavramlar (sistem, denge, süreç ve döngü) Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 1
2 Enerji kavramları, enerji formları, ısı transferi, iş, birinci yasa, enerji dengeleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 2
3 Saf madde ve faz değişim süreçlerinin fiziği. Çeşitli özellikli diyagramlar ve tablolar. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 3
4 Sıkıştırılabilme faktörü, van der Waals, Beattie- Bridgeman ve Benedict- Webb-Rubin denklemleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 3
5 Genel enerji dengesi, kapalı sistemler için enerji korunumu ve kapalı sistemlere uygulanması. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 4
6 Özgül ısılar, sabit hacimde özgül ısı ve sabit basınçta özgül ısı, iç enerji ve sıkıştırılamaz maddeler entalpi değişimi, biyolojik sistemlerin termodinamik yönleri. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 4
7 Kütle korunumu ilkesi, çesitli sistemlerde kütle korunum, birinci yasanın kontrol hacimlerine uygulanması Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5
8 Tekrar ve arasınav
9 Sürekli akış süreçleri, sürekli akış cihazlarının analizi, sürekli olmayan proseslerde enerji dengesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5
10 Termodinamiğin ikinci yasası, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına uyan prosesler, termal enerji depoları, tersinir ve tersinmez süreçler Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 6
11 Carnot Çevrimi, carnot ilkeleri, idealleştirilmiş Carnot ısı motorları, soğutucular ve ısı pompaları Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 6
12 Entropinin ikinci yasaya etkisi, entropi ilkelerindeki artış, saf maddelerde entropi artışı Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
13 Isentropik süreçler, geri dönüşümlü sürekli akış çalışmaları ve çeşitli cihazların isentropik verimliliği, entropi dengesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
14 Tekrar
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill
Book Company, Seventh Edition, 2010.

Diğer Kaynaklar

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, 5th Edition,
John Wiley & Sons Inc., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
2
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek,
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek,
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek,
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek,
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek,
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek,
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek,
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level),
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1),
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest