FE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gıda Mikrobiyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FE 202
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  FE 201 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Gıda mikrobiyolojisi ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların fonksiyonlarını anlatır.
  • Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların fonksiyonlarını anlatır.
  • Gıda örneğinin mikrobiyolojik analizini yapabilir.
  • Mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynaklarını tartışır.
  • Gıdalarda mikroorganizma gelişimini teşvik eden ve engelleyen koşullara karar verebilir.
Tanımı Gıda mikrobiyolojisine giriş, gıdalarda mikrobiyal aktivite ve mikroorganizmaların gıdalardaki olumlu ve olumsuz rolleri, gıdalarda bulunan olan önemli mikroorganizma grupları, mikrobiyal bulaşma kaynakları, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, belirli gıda gruplarının mikrobiyal florası ve önemi, çeşitli gıda gruplarındaki mikrobiyel bozulma tipleri, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, gıdalarda mikrobiyal gelişmenin engellenmesi ve mikroorganizmaların öldürülmesinde kullanılan yöntemler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda Mikrobiyolojisine Giriş/ Gıda Mikrobiyoloji Laboratuvarının tanıtılması Food Microbiology: An Introduction -Chapter1
2 Mikrobiyolojik üreme özellikleri ve metabolizma/Mikroorganizma ekim teknikleri Food Microbiology: An Introduction –Chapter2 pages:12-24
3 Gıdalarda mikroorganizma gelişimini etkileyen iç ve dış faktörler, homeostasis ve engel teknolojisi/Mikroorganizma gelişimini etkileyen faktörlerin araştırılması Food Microbiology: An Introduction –Chapter2 pages:25-37
4 Sporların gıda endüstrisinde önemi/ Ozmofilik maya sayımı Food Microbiology: An Introduction –Chapter3
5 İndikatör mikroorganizmalar ve gıdalarda mikrobiyolojik kriterler/İçme suyunda toplam koliform bakteri sayımı Food Microbiology: An Introduction –Chapter6
6 Gıda kaynaklı bakteriyel patojenler 2/ Gıdalarda Staphylococcus aureus sayımı Food Microbiology: An Introduction –Chapter19
7 1.Arasınav / Sülfit indirgeyen anaerobik bakteri sayımı Food Microbiology: An Introduction-Chapter 1,2,3,6 and 19
8 Gıda kaynaklı bakteriyel patojenler 2/ Gıdalarda Listeria monocytogenes sayımı Food Microbiology: An Introduction –Chapter-19
9 Gıdaların normal mikrobiyolojik floraları ve önemi, fermente gıdalarda kullanılan laktik asit bakterileri ve mayalar/Yoğurt Fermentasyonu ve Projelerin başlatılması Food Microbiology: An Introduction –Chapter19
10 Et ve süt ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar/ Sütün mikrobiyolojik analizi Food Microbiology: An Introduction -Chapter21 Pages:298-306
11 Meyve, sebze ve ürünleri ile diğer ürünlerde görülen mikrobiyolojik bozulmalar/ Kuru meyve ve sebzelerde küf ve maya mikrofloralarının saptanması Food Microbiology: An Introduction -Chapter21 Pages:309-323
12 Gıdalarda mikroorganizmaların kontrolü/Projelerin sunumu Food Microbiology:An Introduction- Chapter 6,19 and 21.
13 Gıda muhafaza yöntemleri/Laboratuvar pratik sınavı Food Microbiology: An Introduction -Chapter25&26
14 Gıda muhafaza yöntemleri/Laboratuvar yazılı sınavı Food Microbiology: An Introduction –Chapter 26&27
15 Genel tekrar Food Microbiology: An Introduction – Tüm Kısımlar
16 Final Sınavı All chapters

 

Dersin Kitabı Food Microbiology: An Introduction by Thomas J. Montville; Karl R. Matthews; Kalmia E. Kniel. ASM Press. eText:ISBN-13 9781555817206, Print: ISBN-13 9781555816360
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
42
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik ve fen bilimlerinde öğrenilen bilgi ve yetenekleri mühendislik alanına taşıyabilmek, X
2 Gıda Mühendisliği ile ilgili problem alanlarını tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek, X
3 Gıda Mühendisliği ile ilgili proje ve üretim sistemi tasarlayabilmek, veri toplayabilmek ve analiz edebilmek, sonuçları uygulama alanına aktarabilmek, X
4

Gıda Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve araçları geliştirme ve kullanma becerisine sahip olabilmek,

X
5

Bağımsız davranabildiği gibi grup ierisinde de aktif rol alabilmek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmek, etkin karar verebilmek,

X
6 Evrensel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve kaliteyi yükseltme bilincine sahip olabilmek, X
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek, X
8 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olabilmek, X
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliği mesleki alanda uygulayabilmek, X
10 Gıda Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (European Computer Driving License, Advanced Level), X
11 Bir yabancı dili kullanarak Gıda Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), X
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest